ศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ

พิมพ์
      นายสมชาย ภิญโญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด นำทีมสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน และผู้สูงอายุ ตำบลจอมประทัด เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรสาคร