TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

ข้อมูลอื่น ๆ - อบต.จอมประทัด

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำ ตำบลจอมประทัดมีแหล่งน้ำธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่ มีลำคลองที่ส่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน สามารถใช้ในการคมนาคมทางเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ มีจำนวน 10 ลำคลองคือ
     alt คลองประดู่ แยกมาจากคลองแควอ้อม แบ่งเขตระหว่างตำบลจอมประทัดกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองบางกล้วย แยกมาจากคลองประดู่ แล้มเชื่อมต่อกับคลองจอมประทัดแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วยกับตำบลวัดเพลงและไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,5 ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึก 1.5เมตร ยาว 1,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองจอมประทัด หรือคลองเล็กแยกมาจากคลองประดู่ ซึ่งเป็นคลองที่ผ่านใจกลางของชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน และเปรียบเสมือนสายเลือดที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองแสวงจันทร์รำลึก เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ตามชื่อของนายอำเภอปากท่อ เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 8,200 เมตร ผ่านพื้นที่หมู่ 6,7,8 (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองดอนตาสน อยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน เป็นคลองที่ขุดเพื่อใช้ในการเกษตร เชื่อมระหว่างคลองบางนางสูญกับคลองจอมประทัด ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองส่งน้ำชลประทานไหลมาจากตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     alt คลองดอนกลาง อยู่หมู่ที่ 7 ปัจจุบันไม่สามารถใช้ส่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาอ้วน ไหลผ่านหมู่ที่ 1-4  ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตายัง อยู่หมู่ที่ 6 ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาทอง อยู่หมู่ที่ 5 คลองเหมืองตาทอง เป็นคลองที่ขุดมาเพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร (ใช้เดินเรือได้)

alt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     alt ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง มีระบบประปาที่สามารถใช้งานได้จำนวน 5 แห่ง คือหมู่ที่ 1,3,4,5,6 มีระบบประปาแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 2 หมู่ คือ 7,8 และหมู่ที่ไม่มีระบบประปาใช้คือ หมู่ที่ 2 มีน้ำประปาใช้เพียงพอทั้ง 8 หมู่บ้าน
     alt สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,6

 alt

 

มวลชนและหน่วยงานราชการจัดตั้ง

     จากสภาพพื้นที่ชุมชนของตำบลจอมประทัด มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีถนนสายต่างๆที่ผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน และศาลากลางบ้านฯ ซึ่งมีอยู่กระจายทั้งตำบลประชาชนส่วนใหญ่ จึงไปใช้วัดโรงเรียนและศาลากลางบ้านที่มีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตนทำให้วัดโรงเรียน และศาลากลางบ้านแต่ละแห่งมีความสำคัญเท่า ๆ กัน
      กลุ่มและสถาบันต่างๆ ที่จัดตั้งในตำบลจอมประทัด มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชนตำบลจลอมประทัด ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่นั้นยังไม่พร้อมมากนักเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องรับจ้างทำงานตามบริษัทต่างๆ แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง ในบางครั้งซึ่งกลุ่มพลังมวลชนหรือกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
     อปพร.                 จำนวน  24  คน
          ผู้ประสานงาน       นายสัณฐิติ ศิริรักนาวี
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

     อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน     นางทิพวรรณ  เกิดป้าน  และนางอารีย์   เติมต่อ
          เบอร์โทรศัพท์    086-0727539
          สถานที่ดำเนินการ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมประทัดและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ

     กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 90 คน
          ผู้ประสานงาน          นางสาวเบญจมาศ  เจียงแจ่มจิต
          เบอร์โทรศัพท์         089-5502852
          สถานที่ดำเนินการ      ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
         
     ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน          คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
         
     ศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 26 คน
          ผู้ประสานงาน          นายรังสันต์  ฉัตรทอง
          เบอร์โทรศัพท์         089-9141989
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด


     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 80 คน
          ผู้ประสานงาน           ผู้ใหญ่สนอง  ทองจาด
          เบอร์โทรศัพท์          081-5711747
          สถานที่ดำเนินการ    บ้านดอนตาสน  หมู่ที่  ๘  ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

     คณะกรรมการที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน          คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน


     สภาเด็กและเยาวชนตำบลจอมประทัด จำนวน 21 คน
          ผู้ประสานงาน            นางระเบียบ  ดึกภุมรินทร์
          เบอร์โทรศัพท์           082-2495346
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

 

 


  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281-2,  โทรสาร 0-3274-7281-2
E-mail : saraban@jompratud.go.th

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 0-3274-7281-2
สำนักปลัด : 0-3274-7281-2 ต่อ 

กองคลัง : 0-3274-7281-2 ต่อ


กองช่าง : 0-3274-7281-2 ต่อ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281-2 ต่อ  

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.