TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

ข้อมูลอื่นๆ อบต.จอมประทัด

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำ ตำบลจอมประทัดมีแหล่งน้ำธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่ มีลำคลองที่ส่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน สามารถใช้ในการคมนาคมทางเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ มีจำนวน 10 ลำคลองคือ
     alt คลองประดู่ แยกมาจากคลองแควอ้อม แบ่งเขตระหว่างตำบลจอมประทัดกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองบางกล้วย แยกมาจากคลองประดู่ แล้มเชื่อมต่อกับคลองจอมประทัดแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วยกับตำบลวัดเพลงและไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,5 ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึก 1.5เมตร ยาว 1,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองจอมประทัด หรือคลองเล็กแยกมาจากคลองประดู่ ซึ่งเป็นคลองที่ผ่านใจกลางของชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน และเปรียบเสมือนสายเลือดที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองแสวงจันทร์รำลึก เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ตามชื่อของนายอำเภอปากท่อ เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 8,200 เมตร ผ่านพื้นที่หมู่ 6,7,8 (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองดอนตาสน อยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน เป็นคลองที่ขุดเพื่อใช้ในการเกษตร เชื่อมระหว่างคลองบางนางสูญกับคลองจอมประทัด ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองส่งน้ำชลประทานไหลมาจากตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     alt คลองดอนกลาง อยู่หมู่ที่ 7 ปัจจุบันไม่สามารถใช้ส่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาอ้วน ไหลผ่านหมู่ที่ 1-4  ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตายัง อยู่หมู่ที่ 6 ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาทอง อยู่หมู่ที่ 5 คลองเหมืองตาทอง เป็นคลองที่ขุดมาเพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร (ใช้เดินเรือได้)

alt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     alt ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง มีระบบประปาที่สามารถใช้งานได้จำนวน 5 แห่ง คือหมู่ที่ 1,3,4,5,6 มีระบบประปาแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 2 หมู่ คือ 7,8 และหมู่ที่ไม่มีระบบประปาใช้คือ หมู่ที่ 2 มีน้ำประปาใช้เพียงพอทั้ง 8 หมู่บ้าน
     alt สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,6

 alt

 

มวลชนและหน่วยงานราชการจัดตั้ง

     จากสภาพพื้นที่ชุมชนของตำบลจอมประทัด มีลักษณะการกระจายอยู่ตามพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีถนนสายต่างๆที่ผ่านหมู่บ้านเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน และศาลากลางบ้านฯ ซึ่งมีอยู่กระจายทั้งตำบลประชาชนส่วนใหญ่ จึงไปใช้วัดโรงเรียนและศาลากลางบ้านที่มีรัศมีอยู่ใกล้กับบ้านของตนทำให้วัดโรงเรียน และศาลากลางบ้านแต่ละแห่งมีความสำคัญเท่า ๆ กัน
      กลุ่มและสถาบันต่างๆ ที่จัดตั้งในตำบลจอมประทัด มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มของชุมชนตำบลจลอมประทัด ในการก่อตั้งเป็นกลุ่มใหญ่นั้นยังไม่พร้อมมากนักเพราะไม่ค่อยมีเวลาว่าง ต้องรับจ้างทำงานตามบริษัทต่างๆ แต่ความพร้อมในการรวมกลุ่มเดิมนั้นมีความพร้อมพอสมควรแต่ต้องมีการกระตุ้นจูงใจบ้าง ในบางครั้งซึ่งกลุ่มพลังมวลชนหรือกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
     อปพร.                 จำนวน  24  คน
          ผู้ประสานงาน       นายสัณฐิติ ศิริรักนาวี
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

     อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน     นางทิพวรรณ  เกิดป้าน  และนางอารีย์   เติมต่อ
          เบอร์โทรศัพท์    086-0727539
          สถานที่ดำเนินการ     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมประทัดและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ

     กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 90 คน
          ผู้ประสานงาน          นางสาวเบญจมาศ  เจียงแจ่มจิต
          เบอร์โทรศัพท์         089-5502852
          สถานที่ดำเนินการ      ที่ว่าการอำเภอวัดเพลง
         
     ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน          คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
         
     ศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 26 คน
          ผู้ประสานงาน          นายรังสันต์  ฉัตรทอง
          เบอร์โทรศัพท์         089-9141989
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด


     คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 80 คน
          ผู้ประสานงาน           ผู้ใหญ่สนอง  ทองจาด
          เบอร์โทรศัพท์          081-5711747
          สถานที่ดำเนินการ    บ้านดอนตาสน  หมู่ที่  ๘  ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

     คณะกรรมการที่อ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 72 คน
          ผู้ประสานงาน          คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้าน
          เบอร์โทรศัพท์
          สถานที่ดำเนินการ  ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน


     สภาเด็กและเยาวชนตำบลจอมประทัด จำนวน 21 คน
          ผู้ประสานงาน            นางระเบียบ  ดึกภุมรินทร์
          เบอร์โทรศัพท์           082-2495346
          สถานที่ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

 

 


  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.