การบริการพื้นฐาน - อบต.จอมประทัด

การคมนาคม

     มีถนนสำคัญที่ผ่านในพื้นที่อบต.จอมประทัด เพื่อใช้ในการคมนาคมและขนส่ง มีจำนวน 4 สายคือ
     alt ถนนทางหลวงหมายเลข 3088 ราชบุรี-ปากท่อ ผ่านหมู่ที่ 1,2,3 ขนาดกว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร
     alt ถนนลาดยางเลียบคลองแสวงจันทร์รำลึก จากตำบลเกาะศาลพระผ่านหมู่ที่ 6,7,8 ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 11 กิโลเมตร
     alt ถนน รพช. สายบางกล้วย-ดอนตาสน เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 กับถนนเลียบคลองแสวงจันทร์รำลึก ผ่านหมู่ที่ 1,2,4,5,6 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 8 กิโลเมร
     alt ถนนเลียบคลองชลประทาน เป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข 3088 กับถนนเลียลคลองแสวงจันทร์รำลึก ผ่านหมู่ที่ 3,5,6,7 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 4 กิโลเมตร

alt

การโทรคมนาคม

     alt โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 5 จุด คือ หมู่ที่ 1,2,3,6 และ 7
     alt โทรศัพท์บ้านมีใช้ 8 หมู่บ้าน
     alt หอกระจายข่าวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมประทัด จำนวน 1 แห่งมี 8 จุด สามารถรับฟังได้ทั้ง 8 หมู่บ้าน

alt

การไฟฟ้า

     alt มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน


alt
 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     ทรัพยากรด้านแหล่งน้ำ ตำบลจอมประทัดมีแหล่งน้ำธรรมชาติและที่ขุดขึ้นใหม่ มีลำคลองที่ส่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านในพื้นที่ของชุมชน สามารถใช้ในการคมนาคมทางเรือ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้ มีจำนวน 10 ลำคลองคือ
     alt คลองประดู่ แยกมาจากคลองแควอ้อม แบ่งเขตระหว่างตำบลจอมประทัดกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดกว้าง 10 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองบางกล้วย แยกมาจากคลองประดู่ แล้มเชื่อมต่อกับคลองจอมประทัดแบ่งเขตระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วยกับตำบลวัดเพลงและไหลผ่านหมู่ที่ 1,4,5 ขนาดกว้าง 8 เมตร ลึก 1.5เมตร ยาว 1,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองจอมประทัด หรือคลองเล็กแยกมาจากคลองประดู่ ซึ่งเป็นคลองที่ผ่านใจกลางของชุมชนเกือบทุกหมู่บ้าน และเปรียบเสมือนสายเลือดที่สำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงชุมชน ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 3,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองแสวงจันทร์รำลึก เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ตามชื่อของนายอำเภอปากท่อ เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 8,200 เมตร ผ่านพื้นที่หมู่ 6,7,8 (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองดอนตาสน อยู่หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน เป็นคลองที่ขุดเพื่อใช้ในการเกษตร เชื่อมระหว่างคลองบางนางสูญกับคลองจอมประทัด ขนาดกว้าง 5 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 2,500 เมตร (ใช้เดินเรือได้)
     alt คลองส่งน้ำชลประทานไหลมาจากตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
     alt คลองดอนกลาง อยู่หมู่ที่ 7 ปัจจุบันไม่สามารถใช้ส่งน้ำ เพื่อการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาอ้วน ไหลผ่านหมู่ที่ 1-4  ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 1,000 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตายัง อยู่หมู่ที่ 6 ปัจจุบันตื้นเขิน ไม่สามารถใช้ส่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร (ไม่สามารถเดินเรือได้)
     alt คลองเหมืองตาทอง อยู่หมู่ที่ 5 คลองเหมืองตาทอง เป็นคลองที่ขุดมาเพื่อส่งน้ำใช้ในการเกษตร ขนาดกว้าง 7 เมตร ลึก 2.5 เมตร ยาวประมาณ 700 เมตร (ใช้เดินเรือได้)

alt

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     alt ประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง มีระบบประปาที่สามารถใช้งานได้จำนวน 5 แห่ง คือหมู่ที่ 1,3,4,5,6 มีระบบประปาแต่ไม่สามารถใช้งานได้ 2 หมู่ คือ 7,8 และหมู่ที่ไม่มีระบบประปาใช้คือ หมู่ที่ 2 มีน้ำประปาใช้เพียงพอทั้ง 8 หมู่บ้าน
     alt สระน้ำ จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,6altaltaltalt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด

ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2