สภาพทางสังคม - อบต.จอมประทัด

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน

     สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดมีอยู่ 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 2 ขวบ นอกนั้นเป็นสถาบันศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 2 แห่ง

*สำรวจข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2553 ที่มา สอบถามข้อมูลจากโรงเรียนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด
      องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน มีจำนวนนักเรียน 34 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 แห่ง มีนางนวรัตน์ ศรีทรงงาม เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก นางสาวปัทมา ย่อมเที่ยงแท้ และนางนันทนา วรชัยนันทสกุล เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
     โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณวัดแจ้งเจริญเปิดสอนระดับอนุบาล - ป. 6 มีจำนวนนักเรียน 156 คน คณะครู 15 คน มีนายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านปากสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 เปิดสอนระดับอนุบาล - ป.6 มีำจำนวนนักเรียน 18 คน คณะครู 5 คน มีนายเสรี เลิศประเสริฐพันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
     โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณวัดแจ้งเจริญเปิดสอนระดับ ม.1-ม.3 จำนวน 39 คน คณะครู 15 คน มีนายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
องค์กรทางศาสนา

     วัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีพระภิกษุและสามเณร ประมาณ 28 รูป มีพระครูศรีธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
ด้านสาธารณสุข

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมประทัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
     อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
สถานที่ออกกำลังกายในตำบลจอมประทัด

     ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
     สวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
ด้านความปลอดภัย


     ที่ทำการตำรวจชุมชน/หมู่บ้าน สังกัด สภ.วัดเพลง จำนวน 1 แห่ง
     ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลจอมประทัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 มี ด.ต.สานิค อินทรศิริพงษ์เป็นหัวหน้าผู้ดูแลรับผิดชอบ
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 50 คน


    
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Spanish Vietnamese


โทร. 098-8253378


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.จอมประทัด
ลิขสิทธิ์ © 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-7281-2