TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

สภาพทางสังคม อบต.จอมประทัด

การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน

     สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดมีอยู่ 1 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 2 ขวบ นอกนั้นเป็นสถาบันศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 แห่ง

ลำดับที่

สถานศึกษา

จำนวน

นักเรียน

จำนวน

ครู

รวม

(ครู + นักเรียน)

1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จอมประทัด

14

2

16

2

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ

82

11

93


*สำรวจข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2553 ที่มา สอบถามข้อมูลจากโรงเรียนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอมประทัด
      องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน มีจำนวนนักเรียน 34 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 แห่ง มีนางนวรัตน์ ศรีทรงงาม เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก นางนวรัตน์ ศรัธาพูล และนางนันทนา วรชัยนันทสกุล เป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
     โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณวัดแจ้งเจริญเปิดสอนระดับอนุบาล - ป. 6 มีจำนวนนักเรียน 65 คน คณะครู 11 คน มีนายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
     โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณวัดแจ้งเจริญเปิดสอนระดับ ม.1-ม.3 จำนวน 17 คน คณะครู 11 คน มีนายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

องค์กรทางศาสนา

     วัดแจ้งเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีพระภิกษุและสามเณร ประมาณ 28 รูป มีพระครูศรีธรรมาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง

 

ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   ประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน 2 แห่ง
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลจอมประทัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่ที่  1 2, 3, 4   มีนายบุญส่ง  คงประไพ   เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบหมู่ที่  5, 6, 7, 8   มีนายบุญส่ง  คงประไพ   เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมประทัด

     อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

สถานที่ออกกำลังกายในตำบลจอมประทัด

     ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8
     สวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3
 

ด้านความปลอดภัย

     ที่ทำการตำรวจชุมชน/หมู่บ้าน สังกัด สภ.วัดเพลง จำนวน 1 แห่ง
     ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลจอมประทัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ
     อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดจำนวน 24 คน โดยมีนายสัณฐิติ ศิริรักนาวี เป็นประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.