TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Spanish Vietnamese

สภาพทั่วไป อบต.จอมประทัด

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัดอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ที่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลงประมาณ 4 กิโลเมตร และมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ ZONE 47 พิกัด -X 1483851 พิกัด -Y 0596112alt
 

เนื้อที่

     มีพื้นที่ 10.13 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,328.75 ไร่alt
 

อาณาเขต

     alt ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวัดเพลง และตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
     alt ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
     alt ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
     alt ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อalt
 

ประชากร

     มีประชากรทั้งสิ้น 3,533 คน แยกเป็นชาย 1,707 คน หญิง 1,826 คน

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย 202 256 352 608
หมู่ที่ 2 บ้านบางกระลี้ 170 228 245 473
หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ 229 343 353 696
หมู่ที่ 4 บ้านหมู่ใหญ่ 110 222 194 416
หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก 126 179 208 387
หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ 141 210 204 414
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง 84 139 144 283
หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน 82 130 126 256
รวม 1,144 1,707 1,826 3,533

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565)alt
 

จำนวนหมู่บ้าน

     ตำบลจอมประทัด ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
     alt หมู่ที่ 1 บ้านบางกล้วย นายสมศักดิ์ ประดับไทย ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 2 บ้านบางกระรี้ นางสุนันทา ศิริรักนาวี ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 3 บ้านต้นพลับ นายอรรณพ นาคสมบัติ กำนัน
     alt หมู่ที่ 4 บ้านหมู่ใหญ่ นางบุญเรือง สุขจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 5 บ้านปลายคลองเล็ก นายบุญเพชร สมประสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 6 บ้านปากสระ นายอาธร เฉื่อยฉ่ำ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลาง นายดำรงค์ พุ่มระหงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
     alt หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาสน นายสนอง ทองจาด ผู้ใหญ่บ้าน

altภูมิประเทศ

     มีสภาพท้องที่เป็นที่ราบ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ทำไร่ พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นร่องสวน มีลำปะโดงไหลผ่าน

alt


สภาพอากาศ

     ลักษณะอากาศ อากาศอบอุ่น ค่อนข้างร้อนและฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน

  


 


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด
129 หมู่ 3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  70170
โทร : 0-3274-7281,  โทรสาร 0-3274-7282
E-mail :  jompratud@gmail.com

เว็บไซต์ อบต.จอมประทัด      :  www.jompratud.go.th

Facebook อบต.จอมประทัด  :  www.facebook.com/jompratud

งานประชาสัมพันธ์ : 0-3274-7281 ต่อ 101
สำนักปลัด : 0-3274-7281 ต่อ  106

กองคลัง : 0-3274-7281 ต่อ 108


กองช่าง : 0-3274-7281 ต่อ 107
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 0-3274-7281  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2555 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.